Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2010, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Naslovnica in kazalo
Oblikoslovje v panonski narečni skupini
Morphology of the Pannonian Dialectal Group
Zorko, Zinka (Terezija)
Prekmurje Agricultural Terminology in the Dolinsko Region
Dolinska poljedelska terminologija
Koletnik, Mihaela
Besedje stare kmečke delovne šege na Koroškem – steljeraje
The Lexis of an Old Farming Procedure, Steljeraja, in Carinthia
Benko, Anja
Propriale und nichtpropriale Sprachareale: Einheit in der Vielfältigkeit
Proprial and non-proprial language areas: unity in diversity
Kloferová, Stanislava
Der Atlas der ungarischen Dialekte in Rumänien steht vor der Vollendung
The Atlas of Hungarian Dialects in Romania is nearly finished
Juhász, Dezső; Terbe, Erika
Dvojinske in pluralizirane oblike v slovenskih narečjih
Dual and Pluraliszed Forms in Slovene Dialects
Jakop, Tjaša
Sociolinguistic and Geolinguistic Variation in the Basque language
Socio- in geolingvistična variacija baskovskega jezika
Aurrekoetxea, Gotzon
S-shaped Curve of Phonological Standardization – Six Surveys in the Tsuruoka and Yamazoe Areas
S-krivulja fonološke standardizacije – Šest raziskav na področjih Tsuruoka in Yamazoe
Inoue, Fumio
A new sociolinguistic taxonomy, ‘cookbook’, and immigrant communities
Nova sociolingvistična taksonomija – ‘kuharska knjiga’ in emigrantske skupnosti
Asahi, Yoshiyuki
Making paradigms of verbs and adjectives using a dialect corpus
Oblikovanje glagolskih in pridevniških paradigem ob uporabi narečnega korpusa
Fukushima, Chitsuko
Computerisation of a corpus of personal correspondence spanning the 19th and 20th centuries: the study of linguistic variation
Digitalizacija korpusa osebne korespondence iz obdobja 19. in 20. stoletja: študija jezikovnih variacij
Perea, Maria-Pilar
On the decay, preservation and restoration of imported Portuguese Christian missionary vocabulary in the Kyushu district of Japan since the 16th century
O razkroju, ohranjanju in obnovi krščanskega besedja v japonskem okrožju Kyushu od 16. stoletja
Ogawa, Shunsuke
The Meaning Function of the Case Particle ʃi in the Tsuken Island Dialect of Japanese Considered from the Perspective of Collocative Relations
Pomenska funkcija členka ʃi v japonskem narečju otoka Tsuken v luči kolokativnih odnosov
Matayoshi, Satomi
Theoretical and Interpretative Approaches to the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms
Teoretični in interpretativni pristopi v Slovarju moravskih in šlezijskih anojkonimov
Šipková, Milena
Processing Methodology and Dialectological Aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names)
Obdelava metodoloških in dialektoloških pogledov na Slovar moravskih in šlezijskih anojkonimov (imena manjših krajev)
Čižmárová, Libuše
Dialect materials in the Estonian Etymological Dictionary
Dialektološko gradivo v estonskem etimološkem slovarju
Metsmägi, Iris
Porabskoslovensko óvca ‘osa’. Praslovanska sinonima *(v)osva : *(v)osa v slovenščini
Slovene dialectal óvca ‘wasp’ (Porabje). Proto-Slavic synomyms *(v)osva : *(v)osa in Slovene
Furlan, Metka
Navodila avtorjem