Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2010, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Naslovnica in kazalo
Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij
The place of the study of word formation in the Polish dialectological research
Gala, Sławomir; Ostromęcka-Frączak, Bożena
Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectal conversations
Kohezivna sredstva v slovenskih spontanih narečnih pogovorih
Kumar, Danila Zuljan
Point and find: the intuitive user experience in accessing spatially structured dialect dictionaries
Pokaži in najdi: izkušnja intuitivnega uporabnika pri dostopu prostorsko strukturiranih narečnih slovarjev
Wandl-Vogt, Eveline
Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik
Basic principles and procedures for turning raw dialectal materials into a scientific dictionary
Blažeka, Đuro
Slovene regional atlases: from SDLA-Ts to SDLA-SI
Slovenski regionalni atlasi: od SDLA-Ts do SDLA-Si
Cossutta, Rada
Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike
The Thesaurus of Slovene Dialects in Carinthia – an Indication of the Vitality of Slavic Studies in Graz
Karničar, Ludvik
Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika
Isoglosses in the Prekmurje Dialect – Regional Geolinguistics
Horvat, Mojca
Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji
The terms for snow and skis in Slovene ski terminology
Bokal, Ljudmila
Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne
Lexicographical Material in Ftičar’s novel Za nápršnjek vedríne
Ulčnik, Natalija
Функционирование топонимов и этнонимов в речи литовцев Латвии
The function of toponyms and ethnonyms in the language of Lithuanians in Latvia
Квашите, Регина
Kako natančna je lahko transkripcija
How Precise Can a Transcription Be?
Krajnc Ivič, Mira
Nárek – izgubljen slovenski folklorni žanr
The Lament – a lost Slovenian folk genre
Stanonik, Marija
Regionalna lingvistična atlasa: Istriotski lingvistični atlas (ILA), Istroromunski lingvistični atlas (IRLA)
Regional Linguistic Atlases: the Istriot Linguistic Atlas (ILA) and the Istroruomanian Linguistic Atlas (IRLA)
Filipi, Goran
Navodila avtorjem