Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2012, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Slovanska filologija v dialogu med Matijem Murkom in Jiříjem Polívko
Slavonic philology in Slovenian-Czech dialogue between M. Murko and J. Polívka
Zelenková, Anna; Jensterle-Doležal, Alenka
Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat
The legitimization of the imaginary and the subversion of the historical in the novelistic discourse of Dževad Karahasan, Milorad Pavić and Jasna Horvat
Kos-Lajtman, Andrijana
Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990
The Achievements of the Slovene Studies in Hungary from 1990 until now – An overview
Várkonyi, Alma
Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda de Saussurja
The Importance and Influence of New Linguistic Cognition of Ferdinand de Saussure
Švajncer, Marija
Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika
The valency of the verbs of knowing in the history of Slovenian literary language
Grošelj, Robert
Authorship Attribution: Specifics for Slovene
Ugotavljanje avtorstva besedil za slovenščino
Zwitter Vitez, Ana
Russian Borrowings in the Volga German Dialect in Russell County, Kansas
Ruske izposojenke v nemškem narečju ob Volgi v okraju Russel, Kanzas
Khramova, Mascha
The Bosnian-Croatian-Serbian Adnominal Possessive Dative at the Syntax-Pragmatics Interface
Bosansko-hrvaško-srbski zaimenski svojilni dajalnik v skladenjsko-pragmatičnem vmesniku
Pennington, James Joshua
Review: Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből.
Ocena/Review: Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből.
Lukácsné Bajzek, Mária
Review: Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikovni spisi I, II
Ocena/Review: Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikovni spisi I, II
Torkarz, Emil
Review: Elena Koriakowceva (ed.): Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych.
Ocena/Review: Elena Koriakowceva (ed.): Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych.
Stramljič Breznik, Irena
Ocena/Review: Barbara Kryżan - Stanojević: Lice i naličje jezične globalizacije
Kovač, Mija
Ocena/Review: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića u onodobnome europskome kontekstu)
Vig, István
Ocena/Review: Matjaž Klemenčič: Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado
Verbič, Maruša
Poročilo/Report: 22. Slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah
Valh Lopert, Alenka; Zemljak Jontes, Melita