Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2013, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Grammaticalization, Lexicalization, and Frequency: Evidence from Clitics
Gramatikalizacija, leksikalizacija in pogostnost – dokazi na področju naslonk
Bennett, David C./ Greenberg, Marc L.
Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini
Empirical Paremiological Studies on Types of Equivalency and Suprasemantic Differences in Slovene and Slovak
Ďurčo, Peter & Meterc, Matej
Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa u hrvatsko-slovenskom kontekstu: Čudo djevice Ivane – Zgodba o Vodiški Johanci
Life and work of Drago Gervais in the Croatian-Slovenian context: Miracle of a Virgin Ivana - The story of Vodiška Johanca
Jurdana, Vjekoslava
A deontológiai prioritás: Gondolatrokonság Ny. F. Fjodorov és a »korai szlavofilizmus« képviselői között
Importance of deontology: Thematic ideas of N. F. Fedorov and early Slavophile thinkers
Medzibrodszky, Alexandra
Pismi Vilka Novaka s komentarjem
Vilko Novak: Two Letters with Commentary
Smej, Jožef
Ocena/Review: Lenka Vaňková et al.: Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten
Jesenšek, Vida
Ocena/Review: Vojko Gorjanc: Slovensko tolmačeslovje. Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje
Pignar Tomanič, Andreja
Ocena/Review: Gerhard Neweklowsky: Der Gailtaler slowenische Dialekt Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja vas
Lundberg, Grant H.
Ocena/Review: Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika
Šek Mertük, Polonca
Ocena/Review: Janez Vrečko: Srečko Kosovel
Šinko, Dejan
Poročilo/Report: Mednarodna znanstvena konferenca 200-letnica rojstva Franca Miklošiča in Miklošičeva monografija
Horvat, Mojca