Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2014, ŠTEVILKA 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Medpropozicijskost z vidika družljivosti glagolov oz. povedkov 
Inter-proposition from the point of view of verbal or predicative optionality
Žele, Andreja
Иноязычные ресурсы современного украинского словообразования
Foreign-language resources of contemporary Ukrainian word formation
Карпиловская, Евгения А.
The historical accentuation of masculine nouns in Čakavian and Štokavian Dalmatian dialects in light of Deanović’s Lingvistički atlas Mediterana 
Zgodovinsko naglaševanje samostalnikov moškega spola v čakavskih in štokavskih dalmatinskih narečjih v luči Deanovićevega Lingvističkega atlasa Mediterana
Schallert, Joseph
Remnants of Serbo-Croatian Lexis in Present-day Croatian
Ostanki srbohrvaške leksike v današnji hrvaščini
Lečić, Dario
Slovenski esej: kronološki uvid terminoloških rešitev
The Slovenian Essay: A Chronological Overview of Terminological Solutions
Laznik, Anita
Gradivo/Material: Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah in okrogla miza Slovensko slovaropisje (Pišece, 2. 10. 2014)
Jesenšek, Marko; Snoj, Marko; Mirtič, Tanja; Krvina, Domen; Orel, Irena; Ulčnik, Natalija; Karničar, Ludvik; Novak, France; Borovnik, Silvija; Zorko, Zinka
Jubilej/Celebrations: 65-jähriges Jubiläum von Ludwig Karničar
Kocher, Gernot
Jubilej/Celebrations : Red. prof. dr. Emil Tokarz – sedemdesetletnik
Jesenšek, Marko; Będkowska-Kopczyk, Agnieszka
Ocena/Review: Ksenija Vidmar Horvat: Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja
Vollmaier Lubej, Janja
Ocena/Review: Nenad Memić: Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku
Puškar, Krunoslav
Review: Elke Hentschel, Theo Harden: Einführung in die germanistische linguistik
Jesenšek, Vida
Report: Peta mednarodna konferenca CADAAD v Budimpešti
Vičar, Branislava