Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2018, ŠTEVILKA 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Slavia Centralis številka 2, 2018
Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
Nataša Gliha Komac
Nacionalni jeziki v EU: med pravno zavarovano vrednoto in oviro za delovanje enotnega trga
Janja Hojnik
Raba jezika v upravnih postopkih – med teorijo in prakso
Polonca Kovač
Pogled na slovensko jezikovno krajino
Marko Snoj
Obravnava skladnje pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole, v gimnaziji ter srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju
Mojca Smolej, Nika Lampret
Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika
Jerca Vogel
Slovenščina v visokem šolstvu: sploh sme biti vprašanje ubesediti in opredeliti po slovensko?
Andreja Žele
Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu
Marko Jesenšek
Osrednji literarni muzej kot pospeševalec literarnega turizma v Sloveniji
Alojzija Zupan Sosič
Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in jezikovna politika
Nina Žavbi Milojević
Jezikovna uredniška politika in slovenski radijski mediji
Tina Lengar Verovnik
Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga?
Hotimir Tivadar
Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika
Tanja Mirtič
Slovenska jezikovna infrastruktura kot jezikovnopolitično vprašanje: potrebe in pričakovanja jezikovnih uporabnikov
Nina Ledinek
Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru – dokumenti in realnost
Helena Dobrovoljc
Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno
Vera Smole
Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? – področje prevajanja in tolmačenja
Mojca Šorli
Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja gluhih otrok v slovenskem šolskem sistemu
Matic Pavlič
Dostopnost Ustave RS za ljudi z motnjami v duševnem razvoju – dileme in izzivi
Živa Jakšić Ivačič, Barbara Kadunc, Špela Mlakar, Špela Schmid
Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji: jezikovne značilnosti objav na Facebooku
Saška Štumberger