Zemljevid strani


Pokyny pro přispěvatele

Časopis Slavia Centralis (SCN) publikuje články představující původní výzkum v slovanské lingvistice a literární vědě, ale je také otevřen pro interdisciplinární přístupy. Příspěvky mohou být zveřejněny ve slovinštině a jiných slovanských jazycích, stejně jako v maďarštině, němčině a angličtině.

Recenzní řízení

Recenze pro SCN je oboustranně anonymní. Každý článek posuzují dva nezávislí recenzenti.

Bude-li článek přijat, hlavní redaktor písemně informuje autora a sdělí mu požadované úpravy, které, pokud nějaké budou, musí být provedeny před konečným přijetím článku k uveřejnění. Nepřijaté rukopisy se nevracejí, ale hlavní redaktor písemně informuje autora o rozhodnutí. Konečné redakční rozhodnutí spočívá na hlavním redaktorovi. Redakce si vyhrazuje právo provést formální (drobné) změny v článku bez konzultace s autorem.

Obsah a formát článku musí splňovat následující kritéria:

 • Práce nesmí být publikována dříve.
 • Každý článek musí být předložen (1) technickému redaktorovi - natalija.ulcnik@um.si - v elektronickém formátu kompatibilním s Windows a poslán buď (2) ve dvou papírových výtiscích na poštovní adresu Oddelek ZA Slovanské jezike v književnosti - Slavia Centralis / Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160 / SI-2000 Maribor, Slovinsko, nebo (3) e-mailem ve formátu PDF technickému redaktorovi.
 • Články by měly obsahovat 25.000 až 35.000 znaků, recenze 14.000 až 18.000 znaků, zprávy 6.000 až 8.000 znaků.
 • Abstrakt v angličtině by měl být v rozsahu 5 - 8 řádků a také by měl obsahovat 4 - 6 klíčových slov.
 • Shrnutí má mít rozsah 20 - 30 řádků, články psané v slovinštině mají mít anglické shrnutí, články v jiném jazyce než slovinštině mají mít slovinské shrnutí.
 • Články mají být psány písmem Times New Roman 12, abstrakty písmem Times New Roman 10, s řádkováním 1,5.
 • Formát článku má být A 4, s okrajem 25 mm na všech stranách, nebo ve formátu dopisového papíru obvyklém v Severní Americe s okrajem 1 palce na všech stranách.
 • Poznámky pod čarou jsou na zápatí stránky. Spojovníky (hyphens), krátké pomlčky (en-dashes) a dlouhé pomlčky (em-dashes) se mají používat podle normy jazyka, ve kterém je článek napsán.
 • Bibliografické citace musí být uvedeny v textu v závorce, např. (Jesenšek 2005: 279), úplné citace pak v seznamu odkazů na konci článku.
 • Pokud bibliografie obsahuje více děl téhož autora, musí být v následujících položkách jméno autora nahrazeno dvěma dlouhými pomlčkami.
 • Je-li několik citací od stejného autora z téhož roku, mají následující články malé písmeno za rokem, např. (2007, 2007a, 2007b).
 • Formát citací:
  • Monografie:
   • Marko JESENŠEK, 2005: The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
   • Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko v kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka ZA Slovanské jezike v književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna Žbirka Zora, 60).
  • Článek v časopise:
   • Martina OROŽEN, 1993: Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku. Slavistična revija 41/1, 143-160.
  • Článek v knize nebo sborníku:
   • Zinka ZORKO, 2004: Izbrano besedje v narečjih severovzhodne Slovenije. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika v narečij. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 28). 170-228.
   • Miran ŠTUHEC, 2003: Esejistika narodnih tem v njen pomen Danes. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ed. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 63-80.
 • Grafika, tabulky apod. (vytvořené v MS Excel) musí být uvedeny na samostatných stranách a jejich umístění by měla být uvedena v textu (texty k obrázkům jsou uvedeny v rukopise); pro číslování se používají vždy pouze arabské číslice.
 • Podtituly se uvádějí tučně.
 • Příklady a delší citace (bez uvozovek, velikost písma 10, s oddělením odstavce) mají být kurzívou.
 • Přesné popisy nestandardních znaků mají být označeny červeně s poznámkou na okraji. Pokud kurzíva a tučné písmo chybí, dodá je technický redaktor.
 • Titulní strana má obsahovat: název článku, jméno a příjmení autora, název pracoviště autora, e-mail autora (pro doručení článku ke korektuře).
 • Korekturu je třeba vrátit do deseti dnů.