Zemljevid strani


Pokyny pre prispievateľov Slavia Centralis (SCN)

Časopis Slavia Centralis (SCN) uverejňuje príspevky týkajúce sa pôvodného výskumu v oblasti slovanskej lingvistiky a literárnej vedy a prijíma aj príspevky interdisciplinárneho charakteru. Príspevky môžu byť publikované v slovinčine a iných slovanských jazykoch, ako aj v maďarčine, nemčine a angličtine.

Postup pri posudzovaní príspevkov

Posudzovanie príspevkov pre SCN je obojstranne anonymné. Na každý rukopis vypracujú posudky dvaja nezávislí posudzovatelia.

Ak bude príspevok posúdený pozitívne, redaktor písomne upozorní autora a informuje ho, či sú potrebné ešte nejaké úpravy pred tým, ako bude príspevok definitívne prijatý na publikovanie. Odmietnuté príspevky redakcia nevracia, ale šéfredaktor písomne oznámi autorovi neprijatie práce. Konečné redakčné rozhodnutie spočíva na šéfredaktorovi. Redakcia si vyhradzuje právo urobiť formálne (nepodstatné) zmeny v rukopise, bez konzultácie s autorom.
Obsah a formát článkov musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Práca nesmie byť už skôr publikovaná.
 • Každý článok treba odovzdať (1) v elektronickom formáte kompatibilnom s programom Windows technickému redaktorovi - natalija.ulcnik@um.si - a poslať buď (2) v dvoch vytlačených kópiách na adresu: Oddelek za slovanske jezike in književnosti - Slavia Centralis / Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160 / SI-2000 Maribor, Slovinsko, alebo (3) vo formáte PDF e-mailom technickému redaktorovi.
 • Odborné príspevky by mali obsahovať 25.000 až 35.000 znakov; recenzie 14.000 až 18.000 znakov a správy 6.000 až 8.000 znakov.
 • Anglické abstrakty by mali mať 5 - 8 riadkov. Za abstraktom treba uviesť 4 - 6 klúčových slov.
 • Resumé by malo obsahovať 20 - 30 riadkov; príspevky v slovinčine majú mať resumé v angličtine; články písané v inom jazyku ako v slovinčine majú mať resumé v slovinčine.
 • Príspevky majú byť napísané písmom Times New Roman 12, abstrakty písmom Times New Roman 10, s riadkovaním 1,5.
 • Formát článku má byť A 4, s okrajom 25 mm na všetkých stranách alebo vo formáte listového papiera obvyklého v Severnej Amerike s okrajom 1 cóla na všetkých stranách.
 • Poznámky pod čiarou majú byť na spodnej časti strany. Spojovníky (hyphens), krátke pomlčky (n-dashes) a dlhé pomlčky (m-dashes) sa majú používať podľa normy jazyka, v ktorom je príspevok napísaný.
 • Bibliografické odkazy by mali byť uvedené v texte v zátvorkách, napr. (Jesenšek 2005: 279). Uplné citácie majú byť uvedené v zozname použitej literatúry na konci článku.
 • Ak bibliografia obsahuje viac prác toho istého autora, v ďaľšich položkách musí byť meno autora nahradené dvoma dlhými pomlčkami.
 • Ak je v bibliografii viac prác toho istého autora z toho istého roku, majú ďaľšie články malé písmeno za rokom, napr. (2007, 2007a, 2007b).
 • Formát citácií:
  • Monografie:
   • Marko JESENŠEK, 2005: The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
   • Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
  • Príspevky v časopisoch:
   • Martina OROŽEN, 1993: Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku. Slavistična revija 41/1, 143-160.
  • Príspevky v monografii alebo v antológii:
   • Zinka ZORKO, 2004: Izbrano besedje v narečjih severovzhodne Slovenije. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 28). 170-228.
   • Miran ŠTUHEC, 2003: Esejistika narodnih tem in njen pomen danes. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ed. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 63-80.
 • Grafika, tabuľky, atď. (vytvorené v MS Excel) musia byť na samostatných listoch a ich umiestnenie musí byť v texte vyznačené (popisy obrázkov by mali byť v rukopise); pre označenie použite len arabské číslice.
 • Podtituly by mali byť napísané polotučným písmom (bold).
 • Príklady a dlhšie citáty (bez úvodzoviek, veľkosť písma 10, v osobitných odstavcoch) by mali byť napísané kurzívou.
 • Presný opis neštandardných znakov musí byť uvedený červenou farbou na okrajoch textu. Ak kurzíva a polotučné písmo chýbajú, dodá ich technický redaktor.
 • Titulná strana by mala obsahovať: názov článku, meno a priezvisko autora, názov pracoviska, e-mail autora (na ktorý bude doručená korektúra článku).
 • Korektúra (po oprave autorom) sa musí vrátiť do redakcie do 10 dní.