Zemljevid strani


Szerzői útmutató

A Slavia Centralis (SCN) című folyóirat elsősorban szláv nyelvtudományi és irodalomtudományi cikkeket közöl, de nyitott az interdiszciplináris kutatások számára is. A cikkek szlovénul, de bármely más szláv nyelven, valamint magyarul, németül és angolul jelennek meg.

Recenzálás

Az SNC olyan folyóirat, melyben ún. dupla „vak" bírálati módszert alkalmaznak. Valamennyi cikkről két, egymástól független recenzens mond véleményt.
Amennyiben a szerkesztőség a cikket közlésre megfelelőnek ítéli, a főszerkesztő erről írásban értesíti a szerzőt, valamint arról is, milyen esetleges javításokat kell a közlést megelőzően a cikkben végrehajtania. A szerkesztőség az elutasított cikket nem küldi vissza, erről a főszerkesztő írásban értesíti a szerzőt. Minden cikkel kapcsolatos végső döntést a főszerkesztő hoz meg. A kiadó fenntartja azt a jogot, hogy a szerző értesítése nélkül a cikkben formális (nem tartalmi) változtatásokat vigyen véghez.

A cikkek tartalmi és formai szempontból a következő követelményeknek kell hogy megfeleljenek:

 • csupán eredeti, korábban nem közölt cikk jöhet számításba;
 • valamennyi cikket (1) Windows-programmal kompatibilis módon kell elkészíteni, a cikkeket a műszaki szerkesztő címére (natalija.ulcnik@um.si) elektronikus úton, valamint (2) két nyomtatott példányban is el kell küldeni az alábbi postacímre: Oddelek za slovanske jezike in književnosti - Slavia Centralis/ Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160 / SI-2000 Maribor, vagy (3) e-mailen, PDF formátumban, a műszaki szerkesztő címére;
 • a tanulmányok terjedelme 25 - 35 ezer leütés lehet, a bírálatoké 14 -18 ezer leütés, a beszámolóké pedig 6 - 8 ezer;
 • az angol nyelvű szinopszis 5 - 8 sorig terjedhet, 4 - 6 kulcsszót is tartalmaznia kell;
 • az összefoglaló terjedelme 20 - 30 sor lehet, a szlovén nyelven írt cikkeket angol nyelvű összefoglalóval kell ellátni; a nem szlovén nyelven írt cikkeket pedig szlovén nyelvűvel;
 • a cikkeket 12-es Times New Roman betűtípussal kell írni; az összefoglalót 10-es betűvel, a sorköz nagysága 1,5;
 • a papírméret A4, a margó nagysága 25 mm mind a négy oldalon. Amennyiben a szöveg az Észak-Amerikában használt levélpapíron íródik, a margó nagysága 1 col mind a négy oldalon;
 • a lábjegyzeteket az oldal alján kell elhelyezni; az elválasztás jeleit, a rövid valamint a hosszú gondolatjelet annak a nyelvnek a szabályai szerint kell alkalmazni, amelyen a cikk íródott;
 • a bibliográfiai adatokat a szövegben kell feltüntetni zárójelben, pl. (Jesenšek 2005: 279), a továbbiakban pedig teljes terjedelemben a cikk végén a bibliográfiában - ennek tartalmaznia kell a szerző által idézett valamennyi forrást;
 • amennyiben a bibliográfiában ugyanazon szerző több munkája szerepel, a soron következő tételeknél a szerző nevét gondolatjellel kell helyettesíteni;
 • amennyiben több idézett munka ugyanattól a szerzőtől származik és ugyanabban az évben jelent meg, a soron következő forrásokat kisbetűvel kell megjelölni, pl. (2007, 2007a, 2007b).

Bibliográfia:

 • Monográfiák:
  • Marko JESENŠEK, 2005: The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
  • Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
 • Folyóiratban megjelent cikk:
  • Martina OROŽEN, 1993: Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku. Slavistična revija 41/1, 143-160.
 • Könyvben vagy gyűjteményes kötetben megjelent cikk:
  • Zinka ZORKO, 2004: Izbrano besedje v narečjih severovzhodne Slovenije. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 28). 170-228.
  • Miran ŠTUHEC, 2003: Esejistika narodnih tem in njen pomen danes. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ed. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 63-80.
 • az MS Excel programban készített rajzokat, táblázatokat külön lapon kell elküldeni, egyúttal jelezve a szövegben elfoglalt helyüket (a rajz alatti feliratot fel kell tüntetni a szövegben). A számozáshoz csupán arab számjegyeket használjanak;
 • a fejezetcímeket félkövér betűvel kell írni;
 • a példákat és a hosszabb idézeteket (idézőjel nélkül 10-es betűnagysággal, a bekezdések között plusz sortávolságot kell hagyni) dőlt betűvel írjuk;
 • amennyiben a speciális (különleges) karakterek nem láthatóak, amikor a kiadó elektronikus úton megkapja a cikk szövegét, a szerző köteles ezeket a margón pirossal feltüntetni, illetve továbbítani. Ha pedig a szövegben nem láthatóak a dőlt- és a félkövér betűk, a műszaki szerkesztő beírja azokat; 
 • a címoldalnak tartalmaznia kell: a cikk címét, a szerző családi és utónevét, munkahelyének megnevezését, a szerző e-mail címét ( a korrektúrát erre küldjük);
 • a korrektúrát tíz nap alatt kell elkészíteni és visszaküldeni.