Zemljevid strani


Wskazówki redakcyjne dla Autorów

Slavia Centralis (SCN) to czasopismo publikujące językoznawcze, teoretycznoliterackie i historycznoliterackie artykuły naukowe z obszaru slawistyki, otwarte również na prezentację badań komparatystycznych i interdyscyplinarnych. Teksty publikowane są w języku słoweńskim lub w innych językach słowiańskich, a także po węgiersku, niemiecku lub po angielsku.

Procedura recenzowania

Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w czasopiśmie SCN powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy rekomendują tekst do druku.

Redaktor naczelny powiadamia o tym autora i przekazuje mu ewentualne uwagi, które należy uwzględnić, aby artykuł został ostatecznie zaakceptowany i opublikowany; ostateczną decyzję podejmuje redaktor naczelny.

Materiałów odrzuconych redakcja nie zwraca - redaktor naczelny informuje o tym autora pisemnie.

Redaktorzy mogą wprowadzać niezbędną korektę bez zgody autorów.

Artykuły muszą spełniać następujące zasady w zakresie edytorskim i merytorycznym:

 • prosimy nadsyłać niepublikowane wcześniej teksty;
 • należy je przekazać (1) w wersji elektronicznej, zgodnie z formatami plików tworzonych w systemie Windows, na adres redaktor technicznej: natalija.ulcnik@um.si oraz (2) jako wydruk w dwóch egzemplarzach na adres: Oddelek za slovanske jezike in književnosti - Slavia Centralis, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor lub też (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf na adres redaktor technicznej.
 • objętość artykułu naukowego powinna liczyć od 25.000 do 35.000 znaków, recenzje od 14.000 do 18.000 znaków, sprawozdania od 6.000 do 8.000 znaków;
 • abstrakt w języku słoweńskim i angielskim (5-8 wersów) wraz ze słowami kluczowymi (4-6);
 • streszczenie o objętości od 20 do 30 wersów - teksty w języku słoweńskim powinny zawierać streszczenie po angielsku, natomiast artykuły w innych językach, po słoweńsku.
 • czcionka Times New Roman, 12 pt (abstrakt i streszczenie 10 pt), interlinia 1,5;
 • format A4, marginesy (górny, dolny, prawy, lewy) 25 mm, przypisy dolne;
 • użycie dywizów, myślników (pauz i półpauz) oraz cudzysłowów zgodnie z zasadami słoweńskiej interpunkcji (lub zasadami interpunkcji języka artykułu);
 • źródła prosimy podawać w nawiasach w tekście głównym (Jesenšek 2005: 279), pełne adresy bibliograficzne należy podać w spisie literatury na końcu artykułu;
 • w przypadku kilku pozycji bibliograficznych tego samego autora, prosimy, aby w spisie literatury każda kolejna pozycja zawierała dwa myślniki w miejscu imienia i nazwiska;
 • jeżeli w spisie literatury znajduje się kilka pozycji jednego autora z tego samego roku, prosimy rozróżnić je małymi literami przylegającymi do daty rocznej (2007, 2007a, 2007b);
 • przykłady opisu bibliograficznego:
  • monografia naukowa:
   • Marko JESENŠEK, 2005: The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
   • Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
  • artykuł w czasopiśmie:
   • Martina OROŽEN, 1993: Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku. Slavistična revija 41/1, 143-160.
  • artykuł w monografii i pracy zbiorowej:
   • Zinka ZORKO, 2004: Izbrano besedje v narečjih severovzhodne Slovenije. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 28). 170-228.
   • Miran ŠTUHEC, 2003: Esejistika narodnih tem in njen pomen danes. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 63-80.
 • ilustracje, wykresy, tabele w MS Excel itp. prosimy przesyłać osobno, a w tekście głównym należy zaznaczyć liczbowo (cyframi arabskimi) miejsca, w których powinny się znaleźć (podpisy do materiału graficznego należy umieścić w tekście głównym).
 • śródtytuły należy zapisać pogrubioną czcionką;
 • przykłady i dłuższe cytaty prosimy zapisać kursywą (zapis bez cudzysłowu, TNR 10 pt, od góry i od dołu 1 wers odstępu);
 • dokładne informacje dotyczące zaznaczania znaków niestandardowych (należy je wyróżnić na czerwono i dodatkowo narysować na marginesie strony), zapisu kursywą oraz pisma pogrubionego, autorzy uzyskają od redaktor technicznej;
 • strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje: tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, afiliacja, adres mailowy;
 • artykuły po korekcie należy odesłać w ciągu 10 dni od ich otrzymania.
 • Home
 • Navodila avtorjem