Zemljevid strani


Polityka redakcyjna i procedury

Przy składaniu artykułów autorzy są zobowiązani do akceptacji zasad polityki redakcyjnej, dlatego prosimy, aby przed złożeniem starannie przeczytać ich treść.

Powszechny dostęp

Zgodnie z zasadą, że poszechność dostepu badań pomaga w globalnej wymianie nauki, Slavia Centralis umożliwia bezpośredni dostęp do treści artykułów. Wszystkie artykuły są opublikowane zgodnie z międzynarodową licencją Creative Commons - Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC), która przyczynia się do zwiększenia ilości czytelników i cytacji prac. Dodatkowe informacje można uzyskać w redakcji względnie na stronie internetowej The Open Archives Initiative..

Wszystkie artykuły będą także udostepnione na portalu Uniwersytetu w Kansas (KU ScholarWorks), w Bibliotece Digitalnej Słowenii i na portalu Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej (NUK).

Prawa autorskie

Autorzy przyjetych artykułów zachowają prawa autorskie swoich tekstów, jednocześnie wyrażą zgodę redakcji Slavii Centralis do ich elektronicznej dystrybucji. Autorzy mogą swoje teksty (w wersji wydrukowanej lub elektronicznej) ponownie opublikować wyłącznie pod warunkiem umieszczenia informacji o pierwotnym druku w czasopiśmie Slavia Centralis. Mogą też opublikowany tekst umieścić na własnej lub instytutowej stronie internetowej, względnie na instytucjonalnych portalach.

Plagiatorstwo

Slavia Centralis jest niekomercjalnym i ogólniedostępnym międzynarodowym czasopismem naukowym. Jako takie jest związane etycznymi zasadami dotyczącymi zaufania, oryginalności i intelektualnej uczciwości. Łamanie autorskich praw i plagiatorstwo traktuje się bardzo poważnie, z tego też powodu możliwe jest sprawdzanie autentyczności tekstu poprzez specjalne programy antyplagiatowe.

Autorzy powinni uwzględniać co następuje:

  • Złożony tekst musi być oryginalnym naukowym artykułem. Wszystkie źródła winne być poprawnie przytoczone. Tekst nie powinien być w tym samym czasie przedłożny ocenie redakcyjnej do innych publikacji
  • Do załączonego materiału ilustracyjnego (cytaty, ilustracje, tabele, itp.) powinne być odpowiednie zezwolenia, które wynikają z autorskich praw.